Algemene Voorwaarden en Privacy

Deze informatie wordt verstrekt door Ciner Glass in overeenstemming met EU-verordening nr. 679/2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens (“GDPR“) en met wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003, dat de code inzake de bescherming van persoonsgegevens bevat.

Het bedrijf heeft tot doel maximale transparantie van zijn activiteiten te garanderen ten opzichte van gebruikers en klanten.

Dit beleid, dat wordt verstrekt op grond van artikel 13 van de GDPR, legt de privacypraktijken van het bedrijf uit met betrekking tot de persoonlijke informatie die vrijwillig wordt verstrekt door de gebruiker die het formulier invult dat beschikbaar is op de website www.secnewgate.com (hierna de “Site“) in de “contacteer ons”-sectie en om het gekozen document te downloaden.

Deze privacy is alleen van toepassing op de website van het bedrijf en niet op andere websites die de gebruiker via links kan raadplegen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de websites die via links op de Site kunnen worden bereikt.

(1) IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SEC Newgate S.p.A., met maatschappelijke zetel in Via Ferrante Aporti 6/8, Milaan (MI) en hoofdkantoren in Via Ferrante Aporti, 6/8 20125 Milaan en 14 Greville Street London EC1N 8SB. Het bedrijf kan worden gecontacteerd door een e-mail te sturen naar: info@secnewgate.com.

(2) AARD VAN DE GEGEVENS, DOEL VAN DE VERWERKING EN BEWARINGSPERIODE

Het bedrijf zal de identiteits- en contactgegevens van de gebruiker verwerken; het optioneel, expliciet en vrijwillig versturen van e-mails naar de op de Site vermelde adressen houdt de latere verkrijging in van de naam en het e-mailadres van de gebruiker (evenals eventuele andere persoonlijke gegevens in het bericht of anderszins verstrekt door de gebruiker), die nodig zijn om te reageren op verzoeken of om he gekozen document te downloaden. In dit geval zullen de verzamelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

het beantwoorden van verzoeken van gebruikers en het beheren van de relaties met gebruikers;

het starten van de download van het gekozen document en

het verkrijgen van anonieme statistische informatie.

Gebruikers kunnen worden gecontacteerd via e-mail, telefoon of andere communicatiesystemen door een van onze operators. Deze persoonlijke gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om aan het verzoek van de gebruiker te voldoen, met een maximum van 12 maanden, behalve voor persoonlijke gegevens die verband houden met een mogelijke contractuele relatie, die niet langer dan 10 jaar worden bewaard.

Naast het hierboven vermelde doel kan het bedrijf de persoonlijke informatie van de gebruiker verwerken om hem te informeren over een evenement. In dat geval worden de persoonlijke gegevens verwerkt voor de legitieme belangen van het bedrijf, die bestaan uit de noodzaak om zijn belanghebbenden occasionele informatie te kunnen sturen over lopende projecten, activiteiten en initiatieven die gedurende het jaar worden georganiseerd, in het belang van de ontvangers zelf. In ieder geval kan de betrokkene, indien hij/zij geen communicatie meer van het bedrijf wenst te ontvangen, altijd verzoeken om uit de verzendlijst te worden verwijderd, hetzij door gebruik te maken van de “uitschrijven”-functie die in elke communicatie van het bedrijf aanwezig is, hetzij door een verzoek te sturen naar info@secnewgate.com. De verstrekte gegevens worden alleen bewaard zolang de dienst actief is en in ieder geval niet langer dan 24 maanden na de laatste interactie met de ontvanger, met nachtneming van het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, noch bekendgemaakt aan derden, behalve voor statistische doeleinden, met inachtneming van de anonimiteit.

(3) COOKIES

De Site maakt gebruik van technische, statistische (zoals technische) en profilering cookies, zoals nader beschreven in het cookiebeleid.

(4) DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Voor de uitvoering van activiteiten die rechtstreeks verband houden met of instrumenteel zijn voor de levering en verspreiding van de diensten die via de Site worden aangeboden, kunnen de verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens worden gecommuniceerd aan derden die namens het bedrijf optreden      als verwerkers van de gegevens overeenkomstig artikel 28 van de GDPR.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door geautoriseerd personeel dat specifieke instructies heeft gekregen over de verwerking ervan. Tot slot herinneren wij u eraan dat persoonsgegevens, behalve in de hierboven beschreven gevallen en/of wettelijk voorzien, niet zullen worden bekendgemaakt.

(5) OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) worden overgedragen, ook door opname in databases die worden gedeeld en beheerd door derden, al dan niet binnen het controlebereik van het bedrijf. Het beheer van de database en de verwerking van dergelijke gegevens zijn gebonden aan de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de privacy- en beveiligingsnormen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Telkens wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker internationaal buiten het grondgebied van de EER worden overgedragen, zal het bedrijf alle contractuele maatregelen nemen die nodig en geschikt zijn om een adequaat niveau van bescherming van hun persoonsgegevens te waarborgen, zoals beschreven in deze kennisgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

(6) AARD VAN DE VERSCHAFFING EN GEVOLGEN VAN NIET-VERSTREKKING

De gebruiker is vrij om persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het voor het bedrijf onmogelijk maken om adequate feedback te geven of om het gekozen document te downloaden.

(7) VERWERKINGSMIDDELEN

Persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde middelen voor de strikt noodzakelijke tijd om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen genomen om verlies van gegevens, onwettig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

(8) RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

De gebruiker kan – als betrokkene – op elk moment de volgende rechten uitoefenen:

  • Recht op toegang (art. 15 van de GDPR) – U heeft het recht om bevestiging te verkrijgen van het bestaan of niet van een verwerking van uw persoonsgegevens, evenals het recht om informatie te ontvangen met betrekking tot dezelfde verwerking
  • Recht op rectificatie (Art. 16 van de GDPR) – U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze onvolledig of onjuist zijn
  • Recht op gegevenswissing (Art. 17 van de GDPR) – onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om wissing van uw persoonsgegevens in onze archieven te verkrijgen
  • Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 van de GDPR) – bij het optreden van bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 van de GDPR) – U heeft het recht om de overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder te verkrijgen, evenals het recht om in een gestructureerd formaat, dat gangbaar is en door automatische apparaten leesbaar, de gegevens met betrekking tot u te verkrijgen
  • Recht van bezwaar (artikel 21 van de GDPR) – U heeft het recht om een verzoek tot bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen waarin u bewijs moet leveren van de redenen die het bezwaar rechtvaardigen; de gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor dit verzoek te evalueren, dat niet kan worden aanvaard als er dwingende legitieme redenen zijn om door te gaan met de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden
  • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 van de GDPR) – in het geval dat u van mening bent dat de verwerking die u betreft de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens schendt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk woont, werkt of de plaats waar de beweerde schending heeft plaatsgevonden
  • Recht op een doeltreffende voorziening in rechte (art. 79 van de GDPR).